بافت یقه گرد تمام پیچ m00315

قیمت تومان 339,000

بافت یقه گرد تمام پیچ

دارای رنگبندی و فری سایز

*توجه راهنمای اندازه رنگ سورمه ای با بقیه رنگ ها متفاوت است

که در جدول راهنمای اندازه قید شده

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

*توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 5 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد